De mens als embryo – Dag 2 (webinar)

100,00

Het embryo in ons
EMBRYOSOFIE: Contouren van een holistische embryologie

De fenomenologische benadering als methode voor een geesteswetenschappelijke menskunde met Jaap van der Wal, arts-embryoloog.

Geaccrediteerd door de NWP en VVH (35 punten), MBOG, de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging, de NBVH en de NVKH. Door NVKH geaccrediteerde nascholingen zijn ook voor LVNT leden erkend.

Leden van de NVA kunnen een individuele aanvraag accreditatie doen.

Door wie wordt de nascholing gegeven?

Dr. Jaap Van der Wal
Jaap (J.C.) van der Wal, arts. Aan diverse universiteiten in Nederland werkzaam geweest als anatoom-embryoloog. Hij heeft als universitair (hoofd)docent gewerkt maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Tot maart 2012 was hij werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Maastricht en als freelance docent bij diverse opleidingen in de hoek van de ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ geneeskunde, o.a. voor osteopathie en craniosacraal-therapie, yogaopleidingen, opleidingen voor kunstzinnige therapie en voor zwangerschaps-begeleiding. Wereldwijd verzorgt hij cursussen Embryo in Beweging aan leken, aan professioneel geïnteresseerden als artsen, verloskundigen en andere therapeuten.

Hij schrijft regelmatig artikelen over bovengenoemde thema’s. Jaap van der Wal is een graag geziene spreker op vele cursussen en congressen over de hele wereld. In zijn biografie worden bewegingswetenschappen en embryologie door de begrippen vorm en beweging verbonden. Via de fenomenologische benadering van de dynamische morfologie heeft hij een verbinding gevonden tussen wetenschap gaan en spiritualiteit. Deze visie probeert hij via zijn netwerk Embryo in Beweging uit te dragen als ‘embryoloog op zoek naar geest’. Jaap is sinds maart 210 met pensioen gegaan en vanuit het door hem opgerichte Dynamension wijdt zich nu volledig toch op aan zijn ‘Embryo in Beweging’.

Categorie:

Beschrijving

Wat doen we als we embryo zijn?

Als zogenaamd ‘hersenloos’ wezen is het menselijk embryo een uitdaging voor diegene die zoekt naar geest in het menselijke bestaan, waarbij geest gedefinieerd wordt als wat moderne natuurwetenschap incl. moderne genetica, neurofysiologie en psychologie qualitate qua moet ontkennen als niet aantoonbaar en daarmee non-existent. Jaap van der Wal onderneemt in deze cursus een poging om langs andere wetenschappelijke weg toch op zoek te gaan naar geest in mens en natuur. Naar zin, betekenis, doel van ons bestaan. Een vraag als Wat doen we eigenlijk als we embryo zijn, is alleen relevant voor embryoloog die op zoek is naar geest. Getracht wordt om tot het spirituele zijn van het menselijk embryo door te dringen en de verhoudingen tussen geest, ziel en lichaam aan het licht te brengen. Er worden nieuwe perspectieven getoond met uitzicht op een polariteitmorfologie, driedeling van de mens, op micro- en macrokosmos, mens-zijnontwikkeling en incarnatie. Het menselijke lichaam wordt hierbij aangegaan als dynamisch proces dat alleen als een levend organisme te begrijpen valt. Een poging wordt gedaan om het moderne filosofisch armoedige ‘nothingbutterism’ (“de mens is niets ander dan anders dan materiële processen en software enzovoort”) te verruimen en verder te voeren tot een holistische en spirituele menskunde. De gevolgde benadering is een wetenschappelijke te weten die van de Goetheanistische fenomenologie en gaat uit van de primaire waarneming en ervaring van onze werkelijkheid.

Inhoud van de nascholing

In de embryonale periode krijgt het menselijk lichaam zijn vorm in een voortdurende metamorfose van vormen en vormprocessen. De groeigedragingen van een embryo kunnen gezien worden als een oefening voor latere fysiologische en geestelijke processen. In deze fase zijn de evenementen die de incarnatie van de mens begeleiden nog duidelijk afleesbaar. Het lijkt erop dat het embryo, en daarmee de mens, in een empathisch evenwicht is tussen antipathie en sympathie met de omgeving en de wereld. Deze polariteit is wezenlijk te zijn voor de mens en duidt op de twee-eenheid van geest en materie. De fenomenologische embryologie helpt ons te zien dat het menselijke lichaam een uiting is van lichaam en geest (dynamische morfologie). Mogelijke antwoorden op vragen zoals “Waar komen wij vandaan?” en “Wat is de mens?” worden gezocht. De hier gepraktiseerde zienswijze uit de fenomenologie leidt ons tot een procesmorfologie die de beperkingen van de cartesiaanse anatomie overwint: een werkelijke morfologie van lichaam en geest met het gehele lichaam als uitdrukking van de menselijke ziel. De groeigebaren van het embryo kunnen ook gezien worden als een soort echo van mensheidsontwikkeling (evolutie): hiermee komen menswording en mensheidsontwikkeling, biografie en biologie als het ware bij elkaar. Het embryo geeft ook inzicht in wetmatigheden van (menselijke) ontwikkeling en groei. Zoals de menselijke gestalte in het prenatale stadium vorm krijgt, is uitdrukking van het wezenlijke gegeven dat een mens burger is van twéé werelden, geest én materie, hemel én aarde en zich in dit spanningsveld ontwikkelt (embryologie) en manifesteert (morfologie).

Doelstelling van de nascholing

Getracht wordt om langs de methode van fenomenologie (‘invoelschap’) tot het spirituele zijn van het menselijke embryo door te dringen. Er worden nieuwe perspectieven getoond met uitzicht op een polariteitenmorfologie van geest en lichaam en een wezenlijke driegeleding in de mens, op micro- en macrokosmos, op mensontwikkeling en incarnatie. Het doel is het hele menselijke lichaam als psychosomatische dynamiek te zien daarmee o.a. het moderne ‘brein-denken’ (“Wij zijn ons brein”) wetenschappelijk onderbouwd van zijn eenzijdige reductie bevrijdend.

Waarover gaat de nascholing?

Vanuit de grote thema’s van geboorte en sterven, conceptie en ‘begin van leven’ wordt de embryonale ontwikkeling in de eerste weken via beeld en verhaal gevolgd. Het menselijk embryo wordt benaderd als wordend mensenwezen, dat van meet af aan in groei en metamorfose menselijk gedrag vertoont. De (wetenschappelijke) methode die hierbij gevolgd wordt, is de fenomenologie. Bij deze benadering gaat het er meer om zich in te voelen in het embryo, dan om er afstandelijk naar te kijken en over te denken. Het wonder méébeleven zogezegd, met het hart, maar zonder het hoofd te verliezen! Het moet wel gebeuren aan de hand van feiten. Gezocht wordt naar zin en betekenis van de gebarentaal die uit de groei- en ontwikkelingsbewegingen van het embryo spreekt. Wat DOEN we eigenlijk als we embryo zijn?

Welke vragen komen o.a. aan bod?

  • Waar komen we vandaan?
  • Wat gebeurt er wezenlijk bij een menselijke bevruchting?
  • Hoe zit het met geest en lichaam bij conceptie en bij een embryo?
  • Wat hebben geboren worden en sterven met elkaar te maken?
  • Wat dóet een mens eigenlijk als hij embryo is?
  • Heeft een embryo menselijke waardigheid?
  • Is de idee van incarnatie te rijmen met biologische feiten?
  • Wat heeft het embryo te vertellen over de evolutie van de mens?
  • Is de visie van de mens als een toevalsproduct van evolutie wel houdbaar?
  • Wat doen we bij abortus, bij IVF en genetische manipulatie?

Indeling

De nascholing bestaat uit acht modules die verspreid over twee maal twee dagen worden gegeven. Er worden twee modules per dag gegeven. De dagen zijn los van elkaar te volgen.

Ongedeeld Embryo Polarity Embryo Driegeleed Embryo Universeel Embryo
MODULE 1
EMBRYONAAL LEVEN
De spraak van het embryo
Geest en lichaam zijn één
MODULE 3
CONCEPTIE
Hemel en Aarde?Leven tussen
Chaos & Kosmos
MODULE 5
WEEK 2 & 3
Het plantaardig embryo
Interactie en Innerlijk
MODULE 7
PRENATALE PSYCHE
Het psychosomatisch embryo
Menselijk bestaan: de vierde manier
MODULE 2
NAAR GEBOORTE
Wat doen we als we embryo zijn?
Het embryo in ons
MODULE 4
EERSTE WEEK
In den beginne Big Bang?
Tweegeleed Embryo
MODULE 6
WEEK 4 – 8
Het dierlijk embryo
Incarnatie & Individuatie
MODULE 8
EERSTGEBORENE
Het embryo van de vrijheid
Embryo en evolutie

Informatie

Van de nascholing bestaat geen reader of tekst. De deelnemers krijgen naast een aantal Schema’s en afbeeldingen twee publicaties van Jaap van der Wal aangereikt: De spraak van het embryo, Een fenomenologie van het embryonale bestaan, 2000 (15 pagina’s), ISBN 9080603732 en de Nederlandstalige bewerking van een Engels artikel Fenomenologie van de menselijke bevruchting. Er bestaat een Duitse weergave van zes voordrachten gehouden tijdens de eerste internationale Arbeitstagung voor Fysiotheraputen in Dornach (mei 1997): Jaap van der Wal, Michaela Glöckler u.a., Bausteine einer anthroposophischen Physiotherapie – Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt, Persephone, 2e druk 2002, Medizinischen Sektion der freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, CH-4143 Dornach, ISBN 3-7235-1183-X.

Een goed (Engelstalig) alternatief is het uitvoerige hoofdstuk 4 Dynamic Morphology and Embryology (75 pagina’s) uit Foundations of Anthroposophical Medicine, Floris Books, 2003, ISBN 0-86315-417-4. Hiervan is onder voorwaarden een Nederlandstalige versie te verkrijgen. Nu ook bewerkt in het Nederlands, Spaans, Duits en Italiaans. Tijdens de nascholing te verkrijgen (USD-stick meenemen) of te downloaden via de website.

Documenten ter beschikking

Het is mogelijk om PowerPoint Presentatie die tijdens de nascholing wordt gebruikt, via de website te downloaden (http://home.unet.nl/walembryo/dpverken.htm). Dat geldt ook voor de nascholingdocumenten uit de reader en ook voor Dynamische Morfologie en Embryologie alsmede voor ALLE animaties die tijdens de nascholing worden getoond. Als je een USB-stick meeneemt, kun je dit pakket met documenten ook simpelweg daarop downloaden.

Bekijk ook de website: www.embryo.nl